PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:57:53 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:57:48 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai10:57:39 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai10:46:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1325
5Khách vãng lai10:44:31 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1350
6Khách vãng lai10:44:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Trần Thị Tú10:44:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
8Trần Thị Tú10:44:21 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
9Trần Thị Tú10:44:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
10Khách vãng lai10:43:48 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai10:43:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai10:42:26 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai10:42:21 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai10:39:32 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13431
15Khách vãng lai10:29:16 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
16Trần Thị Tú10:17:20 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
17Khách vãng lai10:17:20 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Trần Thị Tú10:17:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
19Khách vãng lai10:16:50 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai10:16:43 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai10:12:58 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1350
22Khách vãng lai10:12:53 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Trần Thị Tú10:12:11 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
24Trần Thị Tú10:12:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
25Trần Thị Tú10:11:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai10:09:59 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1350
27Khách vãng lai10:09:54 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Trần Thị Tú10:06:32 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
29Khách vãng lai10:06:06 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai10:06:00 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
31Khách vãng lai10:05:58 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai10:05:30 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1350
33Khách vãng lai10:05:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1350
34Khách vãng lai10:05:21 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai09:54:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai09:52:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai09:50:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai09:49:07 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Nguyễn Hoàng Kính09:47:27 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1350
40Nguyễn Hoàng Kính09:47:19 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1350
41Khách vãng lai09:47:17 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Nguyễn Hoàng Kính09:47:07 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Nguyễn Hoàng Kính09:46:31 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai09:44:54 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai09:44:40 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Nguyễn Hoàng Kính09:43:23 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
47Nguyễn Hoàng Kính09:43:18 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
48Khách vãng lai09:43:04 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai09:34:18 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai09:33:40 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai09:20:50 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1283
52Khách vãng lai09:20:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai09:19:22 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
54Khách vãng lai09:19:13 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai09:19:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai09:15:16 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai09:14:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai09:13:38 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai09:11:09 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai09:10:30 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
61Khách vãng lai09:10:26 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Nguyễn Thị Thúy09:10:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
63Nguyễn Thị Thúy09:07:55 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
64Nguyễn Thị Thúy09:04:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
65Nguyễn Thị Thúy09:04:10 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
66Khách vãng lai09:01:39 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/giao_an/Xem_de.aspx
67Khách vãng lai08:58:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1310
68Nguyễn Thị Thúy08:50:02 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
69Khách vãng lai08:49:40 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
70Khách vãng lai08:49:36 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
71Khách vãng lai08:49:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Khách vãng lai08:44:44 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai08:41:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
74Khách vãng lai08:41:43 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai08:36:38 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
76Khách vãng lai08:31:02 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/video.aspx
77Khách vãng lai08:12:11 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai08:08:30 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai08:07:54 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Lê Quang Hải08:06:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
81Khách vãng lai08:00:27 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Lê Quang Hải08:00:18 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
83Lê Quang Hải08:00:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
84Lê Quang Hải08:00:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
85Lê Quang Hải07:59:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Khách vãng lai07:59:38 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
87Khách vãng lai07:59:38 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
88Lê Quang Hải07:59:20 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_21.aspx
89Lê Quang Hải07:59:07 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_20.aspx
90Lê Quang Hải07:59:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Default_xem.aspx
91Lê Quang Hải07:58:27 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
92Lê Quang Hải07:58:24 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
93Lê Quang Hải07:58:14 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
94Khách vãng lai07:57:07 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Khách vãng lai07:57:04 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Khách vãng lai07:56:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
97Khách vãng lai07:55:58 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
98Khách vãng lai07:54:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
99Khách vãng lai07:53:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1292
100Khách vãng lai07:52:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
101Khách vãng lai07:51:56 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
102Khách vãng lai07:51:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
103Khách vãng lai07:49:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai07:42:09 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7892
105Khách vãng lai07:33:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7893
106Khách vãng lai07:32:14 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai07:31:33 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
108Khách vãng lai07:30:36 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1348
109Khách vãng lai07:30:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
110Khách vãng lai07:23:10 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00431
111Khách vãng lai07:22:55 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
112Khách vãng lai07:11:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1207
113Khách vãng lai07:11:44 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai07:11:37 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
115Khách vãng lai07:11:33 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
116Khách vãng lai06:54:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13520
117Khách vãng lai06:33:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
118Khách vãng lai06:33:03 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
119Khách vãng lai06:33:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
120Khách vãng lai06:32:13 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
121Khách vãng lai06:31:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1332
122Khách vãng lai06:29:53 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
123Khách vãng lai06:27:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
124Khách vãng lai06:26:46 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai06:17:00 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
126Khách vãng lai06:16:49 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
127Khách vãng lai06:05:39 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=470
128Khách vãng lai05:55:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1348
129Khách vãng lai05:54:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
130Khách vãng lai05:54:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
131Khách vãng lai05:38:43 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
132Khách vãng lai05:35:41 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12052
133Khách vãng lai05:34:07 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
134Khách vãng lai05:02:17 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Khách vãng lai04:46:45 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
136Khách vãng lai04:40:44 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
137Khách vãng lai04:33:49 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=401
138Khách vãng lai04:29:18 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12053
139Khách vãng lai04:11:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
140Khách vãng lai04:09:33 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
141Khách vãng lai04:06:14 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
142Khách vãng lai04:02:04 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
143Khách vãng lai04:00:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
144Khách vãng lai03:52:19 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
145Khách vãng lai03:49:50 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
146Khách vãng lai03:48:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00832
147Khách vãng lai03:46:31 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
148Khách vãng lai03:45:46 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
149Khách vãng lai03:40:33 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
150Khách vãng lai03:38:05 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
151Khách vãng lai03:34:23 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
152Khách vãng lai03:30:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
153Khách vãng lai03:29:06 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
154Khách vãng lai03:28:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
155Khách vãng lai03:12:22 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
156Khách vãng lai03:07:06 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
157Khách vãng lai03:05:58 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
158Khách vãng lai03:05:41 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
159Khách vãng lai02:56:22 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
160Khách vãng lai02:53:54 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
161Khách vãng lai02:49:04 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
162Khách vãng lai02:48:37 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
163Khách vãng lai02:47:43 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
164Khách vãng lai02:46:31 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1329
165Khách vãng lai02:44:56 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
166Khách vãng lai02:44:25 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
167Khách vãng lai02:41:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
168Khách vãng lai02:38:09 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
169Khách vãng lai02:32:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
170Khách vãng lai02:32:02 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
171Khách vãng lai02:29:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
172Khách vãng lai02:28:55 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
173Khách vãng lai02:25:07 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13511
174Khách vãng lai02:24:46 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
175Khách vãng lai02:23:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
176Khách vãng lai02:21:19 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7908
177Khách vãng lai02:19:10 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7891
178Khách vãng lai02:18:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
179Khách vãng lai02:16:37 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
180Khách vãng lai02:12:53 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
181Khách vãng lai02:11:49 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
182Khách vãng lai02:11:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
183Khách vãng lai02:09:30 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
184Khách vãng lai02:08:54 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
185Khách vãng lai02:07:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
186Khách vãng lai02:06:53 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
187Khách vãng lai02:03:37 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
188Khách vãng lai02:01:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
189Khách vãng lai01:57:31 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
190Khách vãng lai01:56:56 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
191Khách vãng lai01:54:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
192Khách vãng lai01:48:26 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
193Khách vãng lai01:42:41 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
194Khách vãng lai01:40:17 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
195Khách vãng lai01:39:39 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
196Khách vãng lai01:34:53 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
197Khách vãng lai01:32:44 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
198Khách vãng lai01:28:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
199Khách vãng lai01:25:35 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
200Khách vãng lai01:24:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1304
201Khách vãng lai01:23:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
202Khách vãng lai01:20:58 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
203Khách vãng lai01:17:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
204Khách vãng lai01:13:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
205Khách vãng lai01:12:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
206Khách vãng lai01:11:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
207Khách vãng lai01:05:04 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
208Khách vãng lai01:04:44 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
209Khách vãng lai01:04:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
210Khách vãng lai01:03:54 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
211Khách vãng lai01:03:50 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
212Khách vãng lai01:02:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
213Khách vãng lai01:00:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
214Khách vãng lai00:54:03 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
215Khách vãng lai00:52:23 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
216Khách vãng lai00:50:35 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
217Khách vãng lai00:50:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1317
218Khách vãng lai00:49:56 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
219Khách vãng lai00:48:14 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
220Khách vãng lai00:47:47 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
221Khách vãng lai00:44:17 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
222Khách vãng lai00:41:46 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
223Khách vãng lai00:38:16 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
224Khách vãng lai00:37:02 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1324
225Khách vãng lai00:30:46 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
226Khách vãng lai00:27:07 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
227Khách vãng lai00:24:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
228Khách vãng lai00:22:05 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
229Khách vãng lai00:21:48 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
230Khách vãng lai00:20:24 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
231Khách vãng lai00:17:50 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
232Khách vãng lai00:13:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
233Nguyễn Hoàng Kính00:13:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
234Nguyễn Hoàng Kính00:13:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
235Khách vãng lai00:11:26 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
236Nguyễn Hoàng Kính00:10:58 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
237Nguyễn Hoàng Kính00:10:45 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1349
238Nguyễn Hoàng Kính00:10:41 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
239Khách vãng lai00:04:55 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
240Khách vãng lai00:02:26 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
241Khách vãng lai00:01:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1339
242Nguyễn Hoàng Kính00:00:43 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
243Nguyễn Hoàng Kính00:00:39 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
244Nguyễn Hoàng Kính00:00:27 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
245Nguyễn Hoàng Kính00:00:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_21.aspx
246Nguyễn Hoàng Kính00:00:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Default_xem.aspx
247Nguyễn Hoàng Kính00:00:08 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
248Khách vãng lai00:00:03 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19 1 2019