PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:16:20 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:16:14 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai07:16:09 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai07:16:04 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23810
5Khách vãng lai07:09:27 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai06:51:51 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1281
7Khách vãng lai06:09:36 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai06:08:50 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
9Khách vãng lai05:57:09 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai05:50:40 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13512
11Khách vãng lai05:50:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai05:48:21 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7895
13Khách vãng lai05:43:49 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai05:42:38 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
15Khách vãng lai05:37:26 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
16Khách vãng lai05:37:26 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
17Khách vãng lai05:37:25 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
18Khách vãng lai05:37:25 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai05:07:33 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
20Khách vãng lai05:03:11 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1242
21Khách vãng lai04:57:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13430
22Khách vãng lai04:44:03 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai04:44:02 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai04:37:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai04:29:04 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13467
26Khách vãng lai04:24:06 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
27Khách vãng lai04:16:43 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6494
28Khách vãng lai04:12:59 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00173
29Khách vãng lai03:58:00 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
30Khách vãng lai03:55:00 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
31Khách vãng lai03:53:20 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00384
32Khách vãng lai03:35:40 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7910
33Khách vãng lai03:30:59 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
34Khách vãng lai03:18:18 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7905
35Khách vãng lai03:14:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai02:54:19 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
37Khách vãng lai02:47:06 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai02:40:51 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=429
39Khách vãng lai02:35:06 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1376
40Khách vãng lai02:20:36 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00433
41Khách vãng lai02:16:55 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00851
42Khách vãng lai02:15:48 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00166
43Khách vãng lai02:13:05 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai01:41:17 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
45Khách vãng lai01:37:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
46Khách vãng lai01:31:33 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1372
47Khách vãng lai01:27:41 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=850
48Khách vãng lai01:19:54 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai00:56:59 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1361
50Khách vãng lai00:56:25 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKLS-00088
51Khách vãng lai00:23:03 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai00:21:19 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai00:18:36 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6498
54Khách vãng lai00:17:51 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
55Khách vãng lai00:13:50 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=589
56Khách vãng lai00:13:23 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai00:09:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00600
22 8 2019